வாணி சித்தியுடன் காம விைளயாட்டு

௭ன் ெபயர் திலிப் இந்த ெசக்ஸ் க ைத என் வாழக்ைகயில் என் சித்திஉடன் ந ைடப்ெபற்ர உண்ைம சம்பவம்
என் சித்தியின் ெபயர் வாணி ெபர ெசால்லூம்ேபாேதா என்ட கம்பு நீலுது
அவட ஸ்ேபசேல அவட சூத்து அவ்வலவு ேபரூசா இருக்கும் என்ட முகத்த அவட சூத்துல துனிக்கலாம் அவ்வலவு ேபருசு
சித்தப்பா ெவளிநாட்டுல ேவல பாக்குராரு சித்திக்கு 2 மகள். சித்தப்பா ெவளிநாடு ேபாய் 2 வருசம் சித்திக்கு புண்ட தண்னி வரன்டு ேபாய் இருந்துச்சு. நானும் சித்திய ேநநச்சி ேநநச்சி அவட ேபாட்டவ ப ாத்து ைகல அடிச்சி உத்துேவன் .நானும் சித்திய ஓக்க புல்டிைர சித்திக்கும் அது ேதரியும். நானும் சித்திக்கு பிரஸ் ஜூஸ் ேசச்சி அதுல என்ட கச்ச அடிச்சி உத்தி ெகாடுப்ேபன் அவ அத குடிக்கும் ேபாது எனக்கு அப்படடி ஒரு சுகம் கிைடக்கும் அவள அப்பிடிேய ேபாரட்டி அவட புண்டய விரிச்சி நக்கி திங்கநும்ேபால இருக்கும். அப்படி இருக்கும் அப்ேபாதுதா அந்ந சம்பவம் நடந்துச்சு
நம்ம குடும்பம் கூட்டு குடும்பம் என்ட வீட்டுல யாரும் இல்ல அவட வீட்டுலயும் யாரும் இல்ல


சித்தி என்ட வீட்டுக்கு வந்தா என்ட தங்௧ச்சிய ேதடி சித்திவார சத்தத்த ெகட்டு நா சிக்கிரமா ேபாய் கட்டில படுத்துகிட்டு என்ட சாரத்த என்ட சுத்து ெதரியிரமாரி துக்கிவிட்டு படுத்துகிட்டு இருந்ேதன் அப்ப சித்தி தங்கச்சி ஒட ரூம்க்கு ேபாய் பாத்துட்டு யாரும் இல்லன்னு


என்ட ரூம்க்கு வந்தா நா படுத்து இருக்கத பாத்துட்டு சத்தம்மில்லாம இருந்தா அப்பரம் என்ட ெபயர ெசால்லி கூப்பிட்டா நா ெமதுவா அவள திரும்பி பாத்ேத அப்பதா அவட முகத்துல அவட புண்ட அரிப்ப பாத்ேதன் நானும் சாரத்த சரி ெசச்சிக்சிட்ேடன் வீட்டுல யாரும் இல்ைலயாநுேகட்டா நா ேசான்ேன யாரும் இல்லநு அப்பரம் சும்மா கதச்சிட்டு ேபாயிட்டா அவ ேபசும்ேபாது அவட அரிப்பு ேதரிச்சது அப்பரம் நானும் ஒரு
1 அவர்ல ல மாரி அவட வீட்டுக்கு ேபாேநன் ேபாகும் ேபாேத சித்திட ெபர கூப்பிட்டுக்கிட்டுேபாேனன்

அவ ரும்ல இருந்து இருங்க திலிப் மகள ஸ்க்குல இருந்து கூட்டிவரநும் டிரஸ் மாத்துெரன் பன்னுேரனு ெசான்னா எனக்கு கம்பு கல்லு மாரி ேபாச்சி நானும் ெவயிட் பன்னி பாத்துட்டு சித்தினு கூப்பிட்ேடன் அப்பதா சித்தி என்ன ரூம் உல்ல கூப்பிட்டா எனக்கு ெவரிேயரி ேபாேநன் உல்ல ேபாய் பாத்தா சித்தி பாவாட ஒட பரா ேபாட்டு கிட்டு இருந்தா நா பாத்துட்டு நல்லவன்மாரி ெவளிய ேபாக பாத்ேதன் சித்தி வாங்க இந்ந பிரா உக்க ேபாட்டுவிட ேசான்னா எனக்கு அவள அப்படியே கட்டிபிடடிக்கனும் ேபால இருந்துச்சு அவட முலட சயிஸ்ச பாத்தா அப்படிேய வாயில ேபாட்டு கடிச்சி திங்கனும் ேபால இருந்துச்சி .

நானும் உக்க ேபட்டுட்டுவிட்ேடன் சித்தி திலிப் இனிேமல் என்ன சித்தினு ெசால்லாத வாணி ெசல்லி உரிைம ேயாடகூப்பிடு ெசான்னா ஏன் சித்தினு ேகட்ேட சித்தி உட ேந நடிக்காத நீ என்ட ேமல ெவரிய இருக்கநு ேதரியும்நு ெசான்னா நா சித்திய அப்படடிேய கட்டி புடிச்சிட்ேடன்

சித்தியும் அப்படிேய இருக்க கட்டிபிடிச்சி சித்தி அவட நாக்கால என்ட மூச்ச நக்குநா நானும் நக்குேநன் ேரன்டு ேபரும் மாரி மாரி எச்ச முகத்துல துப்பி நக்கிகிட்ேடாம் சித்தி ெவரிேயரி ேபாய் இருந்தா சித்தி அப்படிேய என்ன இழுத்துகிட்டு கட்டிலுக்கு ேபானா பாவாடய துக்கி ஜட்டிய கலட்டாம என்ன நக்க ெசான்னா நா ஜட்டிய நக்கி இரமாக்கி ஜட்டிய விலக்கிட்டு அவட புண்ட பருப்ப நக்கி நக்கி நல்ல விரிச்சி நக்குேநன் அப்படிேய நா ேபாய் கட்டில்ல
படுத்துகிட்ேடன் வாணி பாவாடய கலட்டாம ஜட்டிய மட்டும் கலட்டிட்டு என்ட வாயில உக்காந்து புண்ட நல்லா விரிச்சி ெதச்சா முகம்புரா அவ புண்ட தண்னியால ெதச்சா அப்பரம் அப்படிேய வாணிய கட்டில படுக்கவச்சி நானும் டிரஸ்ச கலட்டிட்டு படுத்து என்ட கம்ப நல்லா ெகளவி சப்பி


விட்டா முலு கம்பயும் வாயில ேபாட்டு கடிச்
உம்புணா ேரன்டு ேபருக்கும் ேவரிய அடக்க முடியல வாணி முநுங்கி கிட்ேட திலிப் வாட ேமல வந்து என்ன ஓக்குநு ெசான்னா நா ஓக்கல அவள நல்லா ெவரிேயத்துேநன் அப்படிேய வாணிட முலய கசக்கி முல காம்ப நக்கி இலுத்து நக்குேநன் வாணிக்கு புண்ட அரிப்பு தாங்கமுடியல என்ன ஓக்குடா திலிப்னு ெசால்லி கத்துனா நானும் அப்படிேய கிழ ேபாட்டு புண்டய நக்கி எச்ச துப்பிவிட்டு என்ட கம்ப எடுத்து அவட பருப்புல ஒரசிட்டு ெவரிேயத்துேநன் அவல அப்படிேய ஒரசிட்டு இருக்கும் ேநரம்பாத்து உடேந இழுத்து புண்டயில ஓங்கி குத்துேந


வாணி அப்படிேய திலிலிலிலிப்ப்ப்னு….. ெசால்லி கத்திகிட்ேட குத்துடா நாேய குத்துடா நாேய கத்துனா வாணி நீயும் என்ன அப்படிேய எசுடா னு ெசான்னா நானும் நல்ல ஊத்த ஊத்தயா திட்டுேநன ேவச குதி நல்ல விரிச்சி தாடி நல்ல ஒலாடுேரன் ஓக்கும் ேபாது தண்னி சத்தம் இன்னும் ெவரிேயரியாச்சி . வாணி உடேந எனக்கு மூத்திரம்வருது திலிப்னு ெசான்னா நா அப்படிேய ஓக்கும் ேபாேதா மூத்திரத்த அடிச்சிவிடுடிநு ெசான்ேந அவலும் அடிச்சிவிட்டா சுடான மூத்திரம்வரும் ேபாது அதுவும் ஓக்கும் ேபாது வந்த சூட்டுல வாணி அவட சூத்த தூக்கி ெகாடுத்தா நானும் அப்படிேய ெவரிேயரி அவ புண்டயில ஏரி ஏரி ஓத்ேதன் ஓக்கும் ேபாது மூத்திரம் எல்லா பக்கமும் ெதரிச்சி ேபாநிச்சி (சலக் சலக் சலக்னு) வாணி என்ன கிழ தல்லிவிட்டு


அவ என் ேமல ஏரி ெதங்கா உரிச்சா அவட சூத்து குலுங்குது ெரண்டு ெபரும் மாரி மாரி ஓத்ேதாம் க ைடசில அவலுக்கு தண்னி வந்துரிச்சி அப்படிேய தண்னிய ெவஸ்ட பண்ணாம என்ட வாயில நல்ல விரிச்சி உக்காந்து தண்னிய ஊத்துணா நானும் நல்லா நக்கி குடிச்ேச அப்படிேய வாணி என்ட கம்ப நல்ல ஊம்பி என்ட கச்சிய குடிச்சா மீதி ெகாச்ச கச்சிய எடுத்து உடம்பு பூரா பூசிக்கிட்டா அப்படிேய ெரண்டு ேபரும் கட்டி புடிச்சிக்கிட்டு ெகாச்ச ேநரம் ெரஸட் எடுத்ேதாம் வீட்டுல எல்லாரும் வர ேநரம் ேரன்டு ேபரும்


ெடரஸ் பண்ண ேரடியாேனாம் உடேந வாணி உன் நிைனவா எதாச்சும் தாடநு ேகட்டா நா அவட பாவாடய துக்கி அவட ெகாலுத்த சுத்துல என்ட ஜந்து விரலும் படுரமாரி ேவகமா அவட சூத்துல அடிச்ேச அந்ந அடிய வாங்கிகிட்டு டிரஸ் பன்னிக்கிட்டா

இப்படி யாரும் வீட்டுல இல்லாதப்ேபா ேரன்டு ேபரும் ஓல் ஆடுேநாம் . வீட்டுல எல்லாரும் இருக்கும் ேபாது விரல் குத்துவா தண்னி வரும் ேபாது யாருமக்கும் ெதரியாம என்ன வர ெசல்லுவா தண்னிய குடிக்க இல்லணா புண்ட ஓைடக்குல்ல சப்பாத்தி , ெகக் , ேடாப்பி சாதம் நல்லா ஊர வச்சி யாரும் இல்லாதப்ேப என்ட வீட்டுக்கு வந்து பாவாடய தூக்கி ஜட்டிய கலட்டி புண்டய விரிச்சி எடுத்து சாப்பிட ெகாடுப்பா இப்படி ேரன்டு ேபரும் ெசய்ேவாம்

இது முற்றிலும் உண்ைமயான க ைத

வாணி சித்தியுடன் காம விைளயாட்டு

Share This

You may also like...

Leave a Reply