0

ஓரினச்சேர்க்கை-ஆய்வு : க.அருள்மொழி

உலகிலுள்ள மனிதர்கள் எல்லோரும் ஓர்குலம் என்ற மனிதநேய முழக்கம் ஒருபக்கம், எல்லோரும் ஒரே இனமாக இருக்கமுடியாது என்ற கருத்தால் குண்டுவெடிக்கும்...

0

ஓரினச்சேர்க்கை-ஆய்வு : க.அருள்மொழி

உலகிலுள்ள மனிதர்கள் எல்லோரும் ஓர்குலம் என்ற மனிதநேய முழக்கம் ஒருபக்கம், எல்லோரும் ஒரே இனமாக இருக்கமுடியாது என்ற கருத்தால் குண்டுவெடிக்கும்...

1

ஓரினச்சேர்க்கை ஆசை எப்படி வருகிறது?

ஏன் ஓரினச்சேர்க்கை உணர்வு வருகிறது என்பது குறித்து இரண்டு வகையான விளக்கங்கள் உள்ளன. அதாவது, ஒரு ஆணோ, பெண்ணோ பிறக்கும்போதே...