சினேகாவின் காதல் 1

நான் சிவகுமார் வயது 25 அஹாமதாபாதில் வீடு வாடகைக்கு எடுத்து அங்கையே தங்கி டெக்ஸ்டைல் ஸ்பேர்ல் விற்பனை செய்கிறேன் . மாதம் 30000-40000 வருமானம் நிற்கும் . அத்தை ஊருக்கு கூப்பிட்டாரகள் . மதுரை

Read more