கன்னி திரையை பாதுகாத்த காரணம் என்ன?

திருமணம் ஆகாத பெண்களின் கன்னி திரைக்கு பாதிப்பு வரமால் அந்தக்காலத்தில் பாதுகாக்க கரணம் என்ன …