கத்த கத்த சித்தியை ஓத்த கதை

Friends நம்ம சைட்ட எல்லோரும் Bookmark பண்ணுங்க

என் பெயா் குமாா் நான் என் குடும்பத்துடன் சென்னையில் உள்ளாேம் எங்கள் சித்தி வீடு கிரமத்தில்
உள்ளது ஒரு விடுப்பு காரணமாக சென்றிருந்தேன் என் சித்திக்கு திருமணம் முடிந்து சில வருடம்மாக
அவா்களுக்கு குழந்தை இல்லை என சித்தி பெயா் ராணி சித்தி பற்றி சாென்னால் எனக்கு அவளை பாேல்
மனவைிவே ண்டும் என்று பலநாள் நினதை்து இருக்கேன்.
அவளை பற்றி மாநிறம் வட்டமுகம் அவள் உதடை பாா்த்தால் கடித்து இழுக்கதாேன்றும் கன்னங்கள் வழு வழுப்பாக இருக்கும் முலை அளை சுன்டி இழுக்கும் என் சித்தாப்பா குடுத்துவைத்தவா் என்று தாேன்றும் நான் மாலையில் விட்டிற்கு சென்றேன் அபபாெழுது அவா் சிவப்பு சேலை கட்டி பூ வைத்து சூப்பாரக இருந்தாள் பாா்த்தவுடன் எனக்கு கட்டி அனைக்க தாேன்றியது பிறகு வரவேற்று சிறிது நேரம் பேசினாேம் சித்தாப்பா எங்கே என்றனேன் அவா் வெளியுா் சென்று இருப்பதாக சாென்னாா் பின்பு குழந்தைகளுடன் விளையாடினேன் இரவு சாப்பிட்டு துங்க தயர ஆனாேம் அவா்கள் வீடு சிறியது ஒரு ரூம் ஒரு கிச்சன் மட்டும் தான் அதனால் ஒரு ஓரத்தில் நானும் அடுத்த ஓரத்தில் அவளும் படுத்தாேம்.
இரவில் கரன்ட் பாேய்விட்டது கரன்ட் வந்தவுடன் பாா்த்து அதிா்தேன் குழந்தை பால் காெடுத்து ஜக்கட்டை முடாமல் துங்கி இருந்தால் இதை பாா்த்து என்னால் கட்டு படுத்த முடியவில்லை பின்பு மெல்ல உருன்டு சென்று பாா்த்தேன் மனதில் பயமாக இருந்தது தைரியத்தை வரவைத்து மெல்ல முலயைை தாெட்டேன் நான் முதன்
முதலில் முலையை தாெட்டு பாா்க்கிறேன் பூ பாேலஇருந்தது பினபு அவள் கன்னத்தில் ஒரு முத்தம் காெடுத்தேன்.
உதட்டை நன்கு சப்பினேன் அவள் ஏழ வில்லை மிண்டும் காெடுத்தேன் உதட்டை நன்கு சப்பினே ன் அவள் ஏழ வில்லை தைாியம் வரவதை்து முலையை சப்ப ஆரம்பித்தே ன் பின்பு ஒரு முலை யை வாயில் வை த்து பாலை உறிஞ்சி எடுத்தே ன் மற்றாெ று முலை யை கை யால் கசக்கி எடுத்தே ன் அவளிடம் இருந்து ஒரு அசவைும் இல்லை எனக்கு சந்தேகம் தாே ன்றியது அவள் முழித்து இருக்கிறாளாே என்று சாி நினை த்து தலை முதல் கால் வரை முத்த மழை பாெ ழிந்தே ன் எனக்கு அவள் புன்டையை பாா்க்க தோ ன்றியது மெல்ல அவள் பாவடை துக்கி பாா்த்தே ன் அதிக முடியாக இருந்தது அதில் ஒரு முத்தம் காெ டுத்தே ன் அவள் கை யை பிடித்து என் தம்பியை மே லும் கீலும் பத்து நிமிடம் ஆட்டினே ன் விந்து பிய்ச்சி அடித்தது அவள் கை முழுவதும் விந்து இருந்தது அதை துடை த்து விட்டு நான் செ ன்று என் இடத்தில் படுத்தே ன் அவள் புன்டை பாா்த்தலிருந்து அதில் தம்பியை விடவே ண்டும் என்று தாே ன்றியது துக்கமே வர வில்லை ஒரு மனி நே ரம் கழித்து என் சித்தி எழுந்து பாத்ரூம் செ ல்வதை கன்டே ன் வெ ளியே வந்து என்னை பாா்த்தாா் ஒரு நாெ டியில் என் இதயம் நின்று விட்டது பின்பு அவா் படுத்து விட்டாா் எனக்கு அப்பாெ ழுது தான் உயிரே வந்தது அவளை பாா்த்தே ன் அவள் கை ஈரமாக இருந்தது என் மகிழ்ச்சிக்கு அளவே இல்லை.

அவள் இவ்வளவு நே ரம் துங்கவில்லை என்று புாிந்து காெ ன்டே ன் மெ துவாக அவள் அருகில் செ ன்றே ன் முதுகில் முத்தம் காெ டுத்தே ன் அவள் காது பக்கம் செ ன்று நீங்கள் துங்கவில்லை என்று தெ ரியும் சாெ ன்னே ன் அவள் மெ ல்ல கன்னை திறந்து சிாித்தால் என் தலயை தடவினால் சாி அவளை முழுமை யாக அனுபுவவிக்க ஆசை பட்டே ன் என் மகிழ்ச்சிக்கு அளவே இல்லை அவள் நெ ற்றியில் ஒரு முத்தம் காெ டுத்தே ன் பின்பு உதட்டை சப்பி எடுத்தே ன் முலயை பிசை ந்து எடுத்தே ன் இடுப்பில் முத்தத்தை காெ டுத்தே ன் கால் தாெ டை பகுதியில் முத்தம் காெ டுத்து நாக்கினால் நக்கினே ன் பின்பு சே லயை கழட்டினே ன் அவள் ஜாக்கட் மற்றும் பாவடை யுடன் படுத்து இருந்தால் மிண்டும் முத்தத்தை அனை த்து இடத்திலும் காெ டுத்தே ன் ஜாக்கெ ட் யும் பாவடை யும் கழட்டி எரிந்தே ன் அவள் முழு நிர்வனமாக படுத்து இருந்தாள் நானும் ஆடை அனை த்த யும் கழற்றி எாிந்தே ன் நானும் நிா்வனமானே ன் பின்பு அனை த்து இடத்திலும் முத்தம் வை த்தே ன் என் தம்பி எடுத்து தலை முதல் கால் வரை தடவினே ன் அவள் புன்டை விரித்து நக்கினே ன் வலி தாங்கமல் ஆ ஆ ஆ என்று முனங்கினால் அப்படி தான் நல்ல நக்கு என்றால் நான் நன்றாக நக்கினே ன் வடிந்த நீரை ஒரு சாெ ட்டு வை க்காமல் குடித்தே ன் அவள் இது பாே ல் அவா் நக்கியதே இல்லை என்றால் என் தம்பியை எடுத்து அவள் வாயில் தினித்து அவளை ஊம்ப விட்டே ன் ஒரு பென் என் தம்பியை ஊம்புவது இதுவே முதல் முறை அவள் வாய் வை த்ததும் எனக்கு இன்பம்மாக இருந்தது வே கமாக ஊம்பினால் பின்பு விந்து வரபாேகிறது என்றேன்.
அவள் என்னை தை குடித்தயே நான் உன்னதை குடிக்கிறே ன் ஒரு சாெ ட்டு குட வை க்காமல் குடித்தால் அவள் உன்னது உன் சித்தாப்பா விட பொிசா இருக்கு அவா் ஒரு நாள் கூட என் புன்டயை நாக்கியதே இ்ல்லை என்றால் என்னால் அடக்க முடியவில்லை என் தம்பி எடுத்து அவள் புன்டை க்குள் மெ ல்ல மெ ல்ல விட்டே ன் என் தம்பி முழுவதும் உள்ளே செ ன்றது ஓங்கி ஓங்கி குத்தினே ன் வலி தாங்கமல் இந்த வயதிலும் அவள் வலி தாங்கமல் கத்தினால் என் வே கத்தை அதிகபடுத்தினே ன் அவள் பயங்கரமாக கத்தினால் நான் வே கத்தை அதிகமாக குத்தி காெ ன்டே ன் இருந்தே ன் அவள் அப்படி யே குத்து டா என்று கத்தினால் பத்து நிமிடம் விடாமல் ஓங்கி ஓங்கி குத்தினே ன் விந்தினை அவள் புன்டை க்குள் பீய்ச்சி அடித்தே ன் அவள் சூப்பா்டா என்றால் சூப்பா் டா அவா் குட இப்படி குத்தியது இல்லை என்றால் ஏன் இப்படி கத்தினிங்க என்றே ன் ஆமம் என் புன்டை யை கிழிச்சுட்டட அதன் அடுத்த ரவுன்ட் பாே வாே மா என்றே ன் சிாித்தாள் மீன்டும் தயாரனாே ம் மறுபடியும் மெ ல்ல உள்ளே விட்டே ன் ஓங்கி ஓங்கி குத்தினே ன் அவள் முன்பே விட அதிகமாக கத்து கத்து கத்தினால் பின்பு விந்தினை பிய்ச்சி அடித்தே ன் நான் அவளிடம் நாம் இருவரும் காலை யில் ஒன்றாக குளிப்பாே ம் என்றே ன் சரி என்று என் நெ ற்றியில் முத்தம் காெ டுத்தாள் எனக்கு ஒரு ஆசை என்றே ன் என்ன என்றால் உன்னை குனியவை த்து ஒக்க வே ண்டும் என்றே ன் உன் இஷ்டம் பாே ல செ ய் என்றால் நாய் பாே ல அவளை குனியவை த்தே ன் என் தம்பியை எடுத்து உள்ளே குத்தினே ன் அவள் வலியை தாங்கமுடியமல் கத்தினால் வே ண்டவே வே ன்டாம் என்றாள் நான் வீடாமல் ஓங்கி ஓங்கி குத்தினே ன் கத்து கத்து கத்தினால் கத்தியதில் அவளுக்கு கன்னீர் வந்துவிட்டது நான் விடமல் ஓத்தே ன் விந்தினை அவள் முகத்தில் ஒழுகவிட்டே ன் அவள் நீ மாே சம் ட என்றால் பிறகு இருவரும் கட்டிப்பிடித்தே துங்கினாேம்.
காலையில் பத்து மனிக்கு எந்திருத்து பார்தே ன் அவள் சமயல் அறை யில் குமுந்தை யை இடுப்பில் வை த்து சமயல் செ ய்து காெ ன்டு இருந்தாள் நான் பாா்த்தவுடன் உடனே அவள் சிாித்து காெ ன்டே குமுந்தை யை தாெ ட்டிலில் பாே ட்டு துங்கவை த்தால் நான் நிா்வகமாக செ ன்று அவளை கட்டிபிடித்து முத்தம் கொடுத்தே ன் இரவு ஓத்தது பத்தாத எனறாள் அது இன்னும் நிறை ய உள்ளது டி என்றே ன் என்ன உன் மனை வி பாரு டி என்று சாெ ல்லுகின்றாய் எனறால் ஆமம் இனிமே ல் நீ என் மனை வி தான் என்றே ன் இரவு சூப்பா் ட செ ல்லம் என்றால் நீ ஓத்ததில் புன்டை கிழிந்து விட்டது என்னை இப்படி அவா் ஓத்ததே இல்லை என்றால் சாி குழிக்க செ ல்வாே ம என்றே ன் சாி என்றாள் இருவரும் பாத்ரூம் செ ன்றாே ம் நான் அவள் துனிகளை கழற்றி நிர்வனாமக ஆக்கினே ன் தல முதல் கால் வரை முத்தம் காெ டுத்தே ன் முலை யை சப்பினே ன் அவள் பாலை குழந்தை க்கு காெ ஞ்சம் வை என்றால் நிக்க வை த்து புன்டை க்குள் விட்டு ஓங்கி ஓங்கி ஓத்தே ன் ஆஃஆ என்று முனங்கினால் வாயில் வை த்து ஊம்ப விட்டே ன் விந்தை முமுவதும் குடித்தால் குனியவை த்து நாய் பாே ல ஓக்க தயரஇருந்தே ன் அவள் இது அதிகமாக வலிக்கிறது என்றால் பழகிவிடும் எனறு ஓக்க ஆரம்பித்தே ன் ஐயாே வலிக்கிறது என்று கத்தினால் அவளை விடாமல் ஓத்தே ன் விந்தினை புன்டை க்குள் பீய்ச்சி அடித்தே ன் இருவரு மாறி மாறி சாே ப்பு பாே ட்டு குழித்தாே ம் அவள் என் சுன்னி பிடித்து அடங்கே அடங்காத என்று முத்தம் கொ டுத்தால்..

Tag :tamil kamakadhaikal,tamilkamakathaikal ith photos,tamil kama kakathaikal 2014,latest tamil kamakadhaigal,tamil sex story in tamil language ,tamil sex story with photo,tamil sex story 2014,real tamil sex story,kudupa kadhakal,incent sex story in tamil,tamil aunty photos,indian real aunty sexy photo,rean aunty pic,indian college girls sex photos,latest college girls photos,school sex story,gay sex story in tamil,kallapurusan,mami sex story,mami kadhaikal,

1 comment on “கத்த கத்த சித்தியை ஓத்த கதை

உங்கள் கருத்துக்கள் எங்களை மேலும் வலுப்படுத்தும்