முடங்கிய கணவருடன் சுவாதியின் வாழ்க்கை – 23

சுவாதி: ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம் ஆஹாஹாஹாஹாஹாஹாஹா ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம் ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸிய்ய்ய்ய்ய்ய்ய்ய்ய்ய்ய்ய்ய்ய்ய்ய் ஹாஹாஹாஹாஹாஹாஹா ஹாஹாஹாஹாஹாஹாஹாங்ங்ங்ங்ங்ங்ங்ங்ங் ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம் ஹாஹாஹாஹாஹாஹாஹா சுவாதி …

Read More

ப்ளீஸ்..சொன்னா கேளுங்க,..இதையெல்லாம் படிக்காதீங்க

ப்ளீஸ்..சொன்னா கேளுங்க,..இதையெல்லாம் படிக்காதீங்க “ப்ளீஸ்… சொன்னா கேளுங்க,… இதையெல்லாம் படிக்காதீங்க”. ” இதை …

Read More